සසුනට සවිය

Posted 1 CommentPosted in Uncategorized

ශ්‍රී ලංකික භික්ෂූන් වහන්සේලා ව්‍යක්ත ,විනීත,විශාරද ,බහුශ්‍රත භාවයෙන් සහ ධර්මානු ධම්මව වැඩ සිටින තුරු සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා වනු ඇත.සම්බුද්ධ දේශනය […]