සුවයට සවිය

සුවයට සවිය

බෝනොවන රෝග සමාජගත වැඩිහිටියන් ඉමහත් පිඩාවට ලක්කරන අතර දීර්ඝ කාලීනව ක්‍රමානුකුල ප්‍රතිකාර සිදු කල යුතු නමුත් එසේ ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට ක්‍රමවේදයක් නොමැතිවීම හා පවතින ආර්ථික දුෂ්කරතා මත ඒ සඳහා ඔවුන් යොමු නොවීමේ ප්‍රවණතාවක් සමාජය තුළ දක්නට ඇත.

සුවයට සවිය වැඩසටහන මගින් දරිද්‍රතාවයෙන් පෙලෙන රෝගීන් හඳුනාගෙන ඔවුන් ප්‍රතිකාර වලට යොමු කිරීම ෛවද්‍ය  සායන පැවැත්වීම මුල්‍යමය වශයෙන් ආර්ථික අපහසුතා ඇති රෝගීන් සඳහා ආධාර උපකාර කිරීම රෝදපුටු සහ කිහිලිකරු ආදී උපකරණ රාජ්‍ය අංශයේ හා වෙනත් ස්වෙච්ජා සංවිධාන වල උපකාරයෙන් ලබා දීමට පියවර ගැනීම. අත්‍යාවශ්‍යම සමාජ සත්කාරයක් සේ සලකා ලේ දන්දීමේ කඳවුරු සංවිධානය කර පැවැත්වීම ආදී සමාජ සත්කාරයෙන් මෙමගින් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.