සියතට සවිය

සියතට සවිය

1. ශ්‍රී විෂ්ණු දිව්‍යරාජයාණන් උදෙසා පවත්වනු ලබන පුජෝපහරයක් ලෙස සලකා සමාජයේ අසරණ වූ වැඩිහිටි ප්‍රජාව රැකබලා ගැනීම සහ ඔවුන්ගේ මානසික සුවය උදෙසා අධ්‍යාත්මික මඟ පෙන්වීම් සිදුකරනු ලබන ආයතනයක් පිහිටුවීම සහ පවත්වාගෙන යාම
2. ශ්‍රී විෂ්ණු දිව්‍යරාජයාණන් උදෙසා පවත්වනු ලබන පුජෝපහාරයක් ලෙසම සලකා ග්‍රාමීය කාන්තාවන් ආර්ථික වශයෙන් සවිබල ගන්වා ඔවුන් දරිද්‍රතාවයෙන් මුදවාගැනීම අරමුණු කරගත් කෘෂිකාර්මික කාන්තා ව්‍යවසාය සංවර්ධන සමුපකාර වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීම සහ කෘෂිකාර්මික බෞද්ධ මුල්‍ය ආයතනයක් අරඹා ඉතිරි කිරීමේ සහ ණය ගණුදෙනු වැඩ සටහනක් ආරම්භ කිරීම.
3. බොදු ගොවි ආයෝජන බැංකුව නමින් මුල්‍ය ආයතනක් අරඹා පරිසර හිතකාමී කාබණික කෘෂිකර්මය හඳුන්වා දීම ගොවි සමාජ ආර්ථික වර්ධනයක් සඳහා උපකාර කිරීම. කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම,භෝග විවිධාංගිකරණය පිළිබඳ ගොවීන් දැනුවත් කිරීම,කෘෂිකාර්මික ජීවන රටාවක් තුළ පරිසරය සහ කුඩා වැව් පද්ධතීන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම සහ සැදැහැවත් බොදුනුවන් සඳහා අවශ්‍ය පරිෂ්කාර භාණ්ඩ විනයණුකුලව නිෂ්පාදනය කිරීම සහ අලෙවිය සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.
4. ශ්‍රී ලංකාවේ තෝරාගත් ග්‍රාමීය විහාරස්ථාන වල මහිලා සමිති පිහිටුවා පවත්වාගෙන යාම සහ දැනටමත් පවත්වාගෙන යනු ලබන මහිලා සමිති යථාවත් කොට පවත්වාගෙන යාම සඳහා මඟ පෙන්වීම හා විවිධ වැඩ සටහන් පැවැත්වීම.
5. බොදු දහමේ ඉගැන්වෙන උතුම් ආර්්‍යෂ්ඨාංගික මාර්ගය ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර යනුවෙන් දෙඅංශයකි. ඒ සඳහා වූ ජීවන රටාවකට ප්‍රජාව හුරුකිරීමට අවශ්‍ය ඕනෑම යහපත් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.