සුවයට සවිය වැඩසටහන

ශ‍්‍රී ලංකාවේ ජන සමාජය තුළ සමාජගතව පවතින බෝ නොවන රෝග මේ වන විට බරපතල සමාජ ගැටළුවක්ව පවතී. රෝගය සුවපත් කරගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ප‍්‍රතිකාර ලබා නොගැනීම සහ රෝග පාලනය පිළිබඳව ඇති අනවබෝධය නිසා වසරින් වසර මිය යන රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාවද ඉහළ යමින් පවතී. සුවයට සවිය වැඩසටහන යටතේ ආර්ථික දුෂ්කරතා ඇති එවැනි රෝගීන් හඳුනාගෙන නොමිලේ වෛද්‍ය සායන පැවැත්වීම, ප‍්‍රතිකාර සඳහා මූල්‍යමය උපකාර කිරීම, රෝග පාලනය සඳහා වූ උපදේශන සේවාවන් පැවැත්වීම, අක්‍ෂි සායන සහ නොමිලේ ඇස් කණ්ණාඩි ලබා දීම, කෘතීම පාද සහ රෝද පුටු නොමිලේ ලබාදීම, ආශිර්වාදාත්මක ආගමික වැඩසටහන් සහ මානසික භාවනා පුහුණු වැඩසටහන් ම`ගින් මානසික සුවය සඳහා වූ විවිධ වැඩසටහන් දියත් කිරීම මේ යටතේ සිදු කෙරෙනු ඇත.