සිසුනට සවිය වැඩසටහන

ශ‍්‍රී ලංකාවේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වල අධ්‍යාපන කටයුතු කෙරෙහි දක්‍ෂතා ඇති දරුවන් තෝරාගෙන ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය අධ්‍යාපන උපකරණ පාසල් නිල ඇඳුම්, පාසල් පාවහන්, අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව සහ ළමා ඉතිරිකිරීම් කටයුතු සඳහා උදව් කිරීම සිසුනට සවිය වැඩ සටහන යටතේ සිදු කෙරේ. පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන 10 ක් සෘජුවම මෙම වැඩසටහන ම`ගින් ප‍්‍රතිලාභ ලබන අතර කොළඹගම රාජමහා විහාරස්ථ පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය, කිරිවානාගාරය ශ‍්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය, බණ්ඩාර කොස්වත්ත හම්මාලිය, වල්ගැස්ම, මා වී හේන, කටුමුළුව, රත්මල්ල, පානකඩුව, ගල්වැව, යන පූර්ව ළමා මධ්‍යස්ථාන මෙම ආයතන වේ.
පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන වල ප‍්‍රධාන උපදේශිකාවන්ගේ සමාජ සුභසාධනය සඳහා වූ විවිධ වැඩසටහන් මෙම`ගින් දියත්වන අතර ඔවුන් සඳහා පිහිටුවා දී ඇති සමාජ සුභසාධන අරමුදල මෙහිලා ඉතා වැදගත් කොට සැළකිය හැකිය. පූර්ව ළමාවිය මධස්ථාන වල අධ්‍යාපන ලබන දරුවන්ට සදාචාර සම්පන්න ළමා අධ්‍යාපනයක් වෙනුවෙන් කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කයේ පූර්ව ළමාවිය මධ්‍යස්ථාන වල ප‍්‍රධාන උපදේශිකාවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක් දියත් වන අතර අදියර කිහියයක් ඔස්සේ එය දිස්ත‍්‍රික්කය පුරා ව්‍යාප්ත වනු ඇත.