සසුනට සවිය

ශ්‍රී ලංකික භික්ෂූන් වහන්සේලා ව්‍යක්ත ,විනීත,විශාරද ,බහුශ්‍රත භාවයෙන් සහ ධර්මානු ධම්මව වැඩ සිටින තුරු සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා වනු ඇත.සම්බුද්ධ දේශනය ද එයයි.වර්තමානය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් භික්ෂු පිරිස සිඝ්‍රයෙන් අඩු වෙමින් පවතී.